Zpracování osobních údajů

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

 1. totožnost a kontaktní údaje správce:

 

Mgr. Jana Provazníková, datum narození 12. července 1964, se sídlem V sadech 1081/4a, 160 00, Praha 6 – Bubeneč, IČ: 14972981, e-mail: info@janacare.cz, Internetové stránky: www.janacare.cz (dále jen „správce“)

 

 1. kategorie osobních údajů
  1. identifikační údaje (zejména jméno, přímení);
  2. kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mail)
  3. podobizna (fotografie)
  4. další údaje nutné pro splnění účelu zpracování (zejména údaje v životopisu, číslo účtu)

 

 1. účely zpracování osobních údajů:
  1. zprostředkování poskytování služeb pečovatelek au pair v zahraničí a dále poskytování souvisejících služeb;
  2. plnění zákonných povinností správce;
  3. ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi klientů (kandidátů) správce a současné předávání a sdílení osobních údajů s příjemci uvedenými pod bodem 4. níže;
  4. vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizace poskytovaných služeb a produktů;

 

 1. právní základy zpracování:

plnění zákonných (právních) povinností správce ze smlouvy a z právních předpisů

 

 1. kategorie příjemců osobních údajů:
 2. klienti, resp. zákazníci správce, kterým poskytuje správce v rámci své podnikatelské činnosti služby zprostředkování služeb pečovatelek, tj. zejména zahraniční rodiny;
 3. třetí osoby spolupracující se správcem v rámci jeho podnikatelské činnosti na základě smluvního (nikoli pracovněprávního) vztahu, zejm. zahraniční smluvní partneři správce(agentury) v Německu, Rakousku, Švýcarsku, příp. další
 4. dodavatelé správce, kteří pro svou činnost potřebují přístup k osobním údajům

 

 1. osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, s výjimkou Švýcarska, ani mezinárodní organizaci

Pokud jde o členské státy EU, správce předává osobní údaje zejména do Spolkové republiky Německo, Rakouska a Švýcarska, kde zprostředkovává správce výkon činnosti pečovatelek. Ve smyslu přísl. rozhodnutí Evropské Komise je přitom Švýcarsko, byť nečlenská země EU, státem, který zajišťuje odpovídající ochranu osobních údajů.

 

 1. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány):

po dobu využívání služeb správců, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním, v případě údajů potřebných pro plnění zákonných povinností správců po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy

 

 1. upozorňujeme Vás na Vaše právo:
  1. požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;
  2. požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování;
  3. dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
  4. na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci);
  5. kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
  6. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz;

 

 1. dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že poskytnutí Vašich osobních údajů je předpokladem toho, abychom Vám mohli zprostředkovat možnost poskytování služeb au pair v zahraničí